Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Struktura kataloga informacij
1 Osnovni podatki o katalogu
2 Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga
2.1 Podatki o organizaciji zavoda
2.2 Organi zavoda
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
3 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež zavoda: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Trg Franca Kozarja 7
1430 Hrastnik

Logo: login-logo

Kontaktni podatki: tel.: 03 564 61 77
fax: 03 564 61 76
e-pošta: info@knjiznica-hrastnik.si
uradna spletna stran: www.hra.sik.si (Izjava o dostopnosti)
matična številka: 1787063
identifikacijska številka za DDV: 36778885
šifra dejavnosti: 91.011

Odgovorna oseba: mag. Mateja Smodiš, direktorica

Datum prve objave kataloga: 12. 06. 2007

Datum zadnje spremembe: 24. 04. 2023

Dostopnost kataloga: Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik www.hra.sik.si. Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik v času odprtosti.
Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja JZ
Zavod opravlja naslednjo javno službo:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva

 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij

 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov

 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev

 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij

 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov

 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik

 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju

 • zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva

 • zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih

 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture

 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami

 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo

Organizacijske enote:
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik

Organi zavoda

Svet zavoda:

Simon Zajec, predsednik, predstavnik uporabnikov,
Herta Erman, predstavnica ustanovitelja.
Maruša Kolar, predstavnica ustanovitelja,
Maruša Stoklasa Drečnik, predstavnica uporabnikov,
Tanja Butara, namestnica predsednika, predstavnica knjižnice,
Irena Mustač, predstavnica knjižnice.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Mateja Smodiš, direktorica
Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik
tel.: 03 564 61 77
e-pošta: mateja.smodis@knjiznica-hrastnik.si

Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
Uradno ime upravljavca: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Naslov upravljavca: Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik
Odgovorna oseba pri upravljavcu: direktorica mag. Mateja Smodiš

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik

Državni predpisi: Vsi zakonski in podzakonski predpisi, so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakoni – knjiga in knjižničarstvo.
Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, UVZ 12/2003, UVZ 8/2008, UVZ 6/2010,

Seznam strateških in programskih dokumentov

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
Strateški načrt Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik 2024-2029
Letno poročilo 2022
Program dela 2023Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2023
Politika varstva osebnih podatkov
Nabavna politika knjižnice

Seznam kupljenega gradiva s sredstvi Ministrstva za kulturo (201420152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)[/icon_list_line]

Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja:

Zbirka podatkov o uporabnikih:
Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Antona Sovreta Hrastnik na osnovi pristopne izjave.
Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci

 • osnovnošolci

 • srednješolci

 • študenti (redni)

 • študenti ob delu

 • zaposleni

 • svobodni poklici

 • samostojni obrtniki

 • kmetje

 • gospodinje

 • upokojenci

 • nezaposleni

 • tuji državljani

 • zaposleni v matični ustanovi

 • vojaki

 • častni člani

 • ostali

 • pravne osebe-zunanje enote

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek

 • datum rojstva

 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča

 • občina

 • telefon

 • šola-fakulteta

 • naziv podjetja zaposlitve

 • izobrazba

 • podatke o starših

 • datum vpisa

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Knjižnični katalog COBISS

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 24/2003).
Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu http://www.hra.sik.si.
Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik v času odprtosti.

 

Skip to content