Pravice in dolžnosti uporabnika do gradiva

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico.
Član knjižnice lahko postane vsak uporabnik, ki se s podpisom vpisnice obveže, da se bo ravnal po Pravilniku o poslovanju Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik ter plača članarino v višini, ki jo za posamezno leto določi svet knjižnice. S tem si pridobi pravico do članske izkaznice.
Član knjižnice lahko postane tudi pravna oseba, ki s pooblastilom pooblašča svoje zaposlene delavce, da si v njenem imenu izposojajo knjižnično gradivo. Pooblastilo mora podpisati odgovorna oseba in potrditi z uradnim žigom pravne osebe.
Število pooblaščenih delavcev zunanjih ustanov je omejeno. O omejitvi odloča direktor knjižnice. Pravne osebe so dolžne poslati knjižnici seznam pooblaščenih delavcev, ki ga morajo na začetku novega koledarskega leta oziroma na začetku šolskega leta obnoviti.
Član knjižnice prejme izkaznico ob vpisu. Družinskih izkaznic ni. Vsak pooblaščeni delavec pravne osebe dobi svojo izkaznico.
Izkaznico uporablja samo član knjižnice in je za njeno uporabo tudi osebno odgovoren. Člani knjižnice uporabljajo storitve knjižnice samo s predložitvijo izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti uporabnika izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.
Uničenje ali izgubo izkaznice je član dolžan sporočiti knjižnici v roku 24-ih ur. V primeru izgube izkaznice članu proti plačilu izdelamo nadomestno izkaznico (duplikat). Če član najde prvotno izkaznico, je potrebno duplikat uničiti.
Spremembo bivališča in drugih podatkov je član dolžan takoj sporočiti knjižnici.
V primeru zlorabe izkaznice o njenem odvzemu odloča direktor knjižnice.
Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Uporabniki do 18. leta starosti morajo predložiti od staršev ali skrbnikov podpisano soglasje k vpisu in se izkazati z veljavno osebno javno listino.
Uporabniki do 18. leta starosti, ki še nimajo osebne javne listine, se lahko vpišejo le v spremstvu staršev ali skrbnikov.
Knjižnica ne vpisuje tistih uporabnikov, ki so kakorkoli zlorabili svoje članstvo in izposojeno knjižnično gradivo ali so bili izključeni iz katerekoli druge knjižnice.
Obiskovalci čitalnic se morajo ravnati po čitalniškem poslovniku, ki je del tega pravilnika.
Člani knjižnice plačajo članarino za eno leto (12 mesecev) glede na datum pristopa v članstvo knjižnice. Višino članarine določi za vsako koledarsko leto Svet knjižnice in objavi v ceniku, ki je sestavni del tega pravilnika.
Članom knjižnice, ki živijo v težkih socialnih pogojih, se prizna brezplačno članstvo na predlog socialne službe oziroma ob predložitvi potrdila o prejemu socialne podpore.
Zunanji člani Sveta knjižnice in člani Društva bibliotekarjev Ljubljane ne plačujejo članarine, vendar se morajo ravnati po določilih poslovnika, ki veljajo za druge uporabnike.
Delavci knjižnice in upokojeni delavci Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik ne plačujejo članarine in ostalih stroškov izposoje.
Direktor knjižnice lahko uporabnikom iz 24. in 25. člena tega pravilnika odobri častno izkaznico. V primeru zlorabe častne izkaznice o njenem odvzemu odloča direktor knjižnice.
Člani in uporabniki knjižnice so dolžni, da ravnajo v skladu s tem pravilnikom, tako da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino v čitalnicah); za predšolske otroke pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,

 • prtljago odložijo ob izposojevalnih pultih oz. obešalnikih, kjer ti so,

 • odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom,

 • ob prevzemu knjižnično gradivo pregledajo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za škodo,

 • gradiva ne izposojajo naprej,

 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,

 • ne uporabljajo mobilnih telefonov,

 • ne vstopajo z rolkami, skiroji ali podobno opremo,

 • ne vozijo v knjižnico koles in koles z motorji,

 • ne vstopajo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse,

 • v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,

 • ne vstopajo v delovna območja zaposlenih,

 • se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice,

 • uporabniki so odgovorni za predmete, ki jih pustijo v prostorih knjižnice; knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine uporabnikov;

Uporabniki so odgovorni za namerno ali nenamerno povzročitev škode knjižnici ali tretji osebi. Knjižnica lahko uporabniku, ki je izvedel tatvino, namerno poškodoval gradivo in opremo, moti red in mir v knjižničnih prostorih oziroma moti ali nadleguje ostale uporabnike, prepove uporabo knjižnice za določeno dobo.
Pri poškodbah ali izgubi gradiva morajo uporabniki v primeru, da je poškodovano ali izgubljeno novo gradivo, le-tega nadomestiti z enakim novim.
Ostalo poškodovano ali izgubljeno gradivo pa je mogoče nadomestiti z novim ali plačati višino dvakratne povprečne cene gradiva na tržišču.
Za uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača trikratno povprečno ceno podobnega gradiva na tržišču.
Uporabnik oz. član je dolžan spoštovati Pravilnik o poslovanju Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Če član ravna proti njegovim določilom, ima knjižnica pravico, da ga izključi iz članstva. O njihovem članstvu odloča Svet knjižnice. Sklep o izključitvi, ki ga sprejme svet knjižnice, sporoči knjižnica izključenemu članu.

Skip to content