Članstvo

Članstvo

Član knjižnice lahko postane vsak uporabnik, ki se s podpisom vpisnice obveže, da se bo ravnal po Pravilniku o poslovanju Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik ter plača članarino v višini, ki jo za posamezno leto določi svet knjižnice. S tem si pridobi pravico do članske izkaznice.
Člani knjižnice plačajo članarino za eno leto (12 mesecev) glede na datum pristopa v članstvo knjižnice. Višino članarine določi za vsako koledarsko leto Svet knjižnice in objavi v ceniku, ki je sestavni del Pravilnika o poslovanju Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik.

Izkaznico uporablja samo član knjižnice in je za njeno uporabo tudi osebno odgovoren. Člani knjižnice uporabljajo storitve knjižnice samo s predložitvijo izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti uporabnika izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

Uničenje ali izgubo izkaznice je član dolžan sporočiti knjižnici v roku 24-ih ur. V primeru izgube izkaznice članu proti plačilu izdelamo nadomestno izkaznico (duplikat). Če član najde prvotno izkaznico, je potrebno duplikat uničiti.
Spremembo bivališča in drugih podatkov je član dolžan takoj sporočiti knjižnici.

Skip to content